Välkommen till GBH Miljörätt

 

GBH Miljörätt är en liten juristbyrå med stor kunskap i miljörätt. Min affärsidé är att med lagens hjälp arbeta för en ekologiskt hållbar utveckling genom att bistå enskilda, miljöorganisationer, myndigheter och företag inom miljörätt och plan- och bygglagstiftning.

Miljörätt är ett omfattande och föränderligt rättsområde som kräver specialistkunskaper. Även EU:s miljölagstiftning ingår som en del av den svenska miljörätten. Till detta kommer miljödomstolarnas praxisutveckling som också den ständigt förändrar rättsläget. Jag har mångårig erfarenhet och kan bistå med allt från utbildning till företräde inför domstol. Förutom att jag fungerat och fungerar som juridiskt ombud i svenska domstolar (mark- och miljödomstolar och förvaltningsdomstolar) har jag också erfarenhet från EU-domstolen och Europadomstolen för mänskliga rättigheter.

 

Jag ingår i nätverket SERL (Swedish Earth Rights Lawyers), ett nätverk för jurister och andra som vill arbeta med Naturens Rättigheter ur ett juridiskt perspektiv. 

 Bilden kan innehålla: text där det står ”LAWYERS FOR FUTURE” 

 • SMA Minerals ansökan om fortsatt och utökad täktverksamhet i Klintehamn

Mark- och miljödomstolen i Nacka håller förhandling i målet 22-24 oktober på Rondo i Klintehamn GBH Miljörätt kommer att vara på plats och företräda enskilda och Urbergsgruppen Klintehamn

 

 • Stockholms Exergi har planer på ett nytt kraftvärmeverk i Hässelby i norra Stockholm. Ansökan förväntas inkomma till Mark- och miljödomstolen i Nacka någon gång under hösten. Det föreslagna kraftvärmeverket  i Lövsta riskerar medföra stora konsekvenser för både närboende, naturen och vattenmiljön i Sveriges största dricksvattentäkt Mälaren. GBH Miljörätt har nyligen anlitats att företräda enskilda sakägare i den kommande prövningen. 

 

 • Bergsstaten begärde under våren att Tasman Metals AB ska ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för den planerade gruvverksamheten i Norra Kärrs påverkan på Natura 2000-områden i området innan bearbetningskoncession kan meddelas enligt minerallagen. Bolaget har nu inlett s k avgränsningssamråd med Länsstyrelsen i Östergötland inför framtagandet av miljökonsekvensbeskrivning i ärendet. GBH Miljörätt kommer att yttra sig i samrådet. 

 

 • Kammarrätten i Sundsvall meddelade inte prövningstillstånd vad gäller det överklagade undersökningstillståndet för fyndigheten Havsmon i Karlborgs kommun. Återstår nu att överklaga detta till Högsta förvaltningsdomstolen. 

 

 • Under Earth Right konferensen i Sigtuna i maj 2019 hölls en tribunal för Naturens rättigheter, denna gång specifikt för sjön Vättern. Detta är en iscensatt rättegång som prövar internationella fall av miljöförstörelse och klimatpåverkan för att bedöma om dessa kan ses som brott mot naturens rättigheter, om Deklarationen om Moder Jords rättigheter skulle ha varit antagen av FN. Det har hållits sådana här tribunaler tidigare i Paris och Bonn. Tribunalen är alltså en typ av informell domstol som har som syfte att visa de gällande lagarnas ofullständighet och visa hur det skulle kunna vara om t ex Vättern tillerkändes legala rättigheter.  Jag deltog som "Prosecutor of the Earth and of the Lake Vättern". De "åtalade" var dels Försvarsmakten genom skjutningarna vid flygskjutmålet Hammaren och utökningen av Karlborgs flygplats, dels Leadingedge Material Corps som vill starta gruvan vid Norra Kärr, dels European Cobalt Ltd som vill starta gruva vid Havsmon, och dels myndigheter och domstolar som medgett att Vätterns rättigheter kränkts eller kan komma att kränkas. "Offret" var sjön Vättern. Domarna i tribunalen kom enhälligt fram till att Vätterns rättigheter kränkts. 

 

Vill du påverka eller överklaga en planerad miljöfarlig verksamhet/vattenverksamhet eller en detaljplan? Störs du av en pågående verksamhet?  Har ett gruvbolag fått undersökningstillstånd eller bearbetningstillstånd på din fastighet? Har din miljöorganisation fått sitt överklagande avvisat p g a talerättsfrågor? 

Du måste inte ha ett juridiskt ombud i svenska miljömål utan du kan föra din egen talan. Dock är miljörätten är ett mycket omfattande och svårt juridiskt område där även EU-rätten har stor betydelse. Miljöbalken omfattar mer än 500 paragrafer och till detta tillkommer ett flertal förordningar, föreskrifter och allmänna råd från bl a Naturvårdsverket och andra centrala myndigheter. EU: s miljölagstiftning består av många EU-förordningar och direktiv samt EU-domstolens praxis som är direkt bindande i Sverige. Som enskild är det nära nog omöjligt att sätta sig in i helheten, även om man kan läsa sig till delar. Min erfarenhet är tyvärr att om det inte finns några motparter som har tunga juridiska argument till det en sökande som vill påbörja en verksamhet, brukar detta resultera i att sökanden får igenom sitt projekt precis enligt önskemål. Man måste vara beredd på att även föra en juridisk kamp, utöver den nog så viktiga opinionsbildningen.

 Jag företräder ofta både miljöorganisationer och flera enskilda i samma mål. Desto fler som är med, desto starkare blir er talan. Som ert juridiska ombud sköter jag alla kontakter med myndigheter och domstolar. Jag skriver även alla yttranden och överklaganden och företräder er vid muntliga förhandlingar. Jag tar självklart tacksamt emot era synpunkter och er gedigna kunskap om området och den påverkan som kan påräknas.

Som ert juridiska ombud kan jag självklart inte garantera att jag kan stoppa en planerad miljöfarlig verksamhet helt och hållet (sådana garantier kan man aldrig ge). Men det jag kan garantera är att jag kommer att göra allt jag kan för att verksamheten åtminstone kommer att få så stränga krav som det bara går.

 

Av mig kan du, din förening eller ditt företag få hjälp med bland annat: 

 • Juridisk rådgivning inom miljörätt
 • Företräde i miljömål inför Miljöprövningsdelegation, Länsstyrelsen, Bergsstaten, allmän förvaltningsdomstol, regeringen, Mark- och miljödomstol, Mark- och miljööverdomstol, Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen m fl (inkluderande framtagande av yttranden, överklaganden och företräde vid muntlig förhandling)
 • Kontakter med myndigheter och domstolar
 • Anmälan till EU-kommissionen och företräde i EU-domstolen
 • Anmälan till Europadomstolen för mänskliga rättigheter
 • Anmälan till JO och andra svenska kontrollmyndigheter

 

 Förutom biträde i miljöärenden kan jag också bistå med skräddarsydda miljörättsutbildningar eller enstaka föreläsningar, ex:

 • 1 till 2 dagars allmän miljörättsutbildning. Ger en överblick över gällande miljölagstiftning, med eventuell fördjupning inom valda områden. Kan även kombineras med plan- och bygglagstiftning. Kan med fördel kompletteras med senare pass i seminarieform med praktiska uppgifter.
 • Utbildning i relevant EU-rätt

 

Kontakta mig så kan vi diskutera vilken hjälp just du, din förening eller ditt företag behöver. Den första inledande rådgivningen via telefon eller mail utför jag gratis (1 timme) och ger dig då förslag på hur vi kan gå vidare i just ditt ärende.

 

Nedan följer ett urval av de uppdragsgivare GBH Miljörätt har och har haft under åren

Miljöorganisationer (ombud för):

 • Naturskyddsföreningen Örebro län, Naturskyddsföreningen Östergötlands län, Naturskyddsföreningen Skaraborgs län, Naturskyddsföreningen Jönköpings län, Naturskyddsföreningen Askersund, Naturskyddsföreningen Tranås, Naturskyddsföreningen Vadstena, Naturskyddsföreningen Motala, Naturskyddsföreningen Ödeshög, Naturskyddsföreningen Linköping, Naturskyddsföreningen Bankeryd, Naturskyddsföreningen Gullspång, Naturskyddsföreningen Töreboda, Naturskyddsföreningen Karlsborg samt Fältbiologerna vad gäller gruvetablering vid Norra Kärr (Gränna), Havsmon (Karlsborg) och Försvarsmakten skjutningar vid flygskjutmålet Hammaren i Vättern 
 • Urbergsgruppen med undergrupperna Urbergsgruppen Grenna och Urbergsgruppen Klintehamn vad gäller gruvetablering vid Norra Kärr och kalkstensbrytning i Bunge och Klintehamn på Gotland
 • Gruvkampen Dalsland vad gäller gruvetablering i Dingelvik (Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud, Åmål)
 • Naturskyddsföreningen Gävleborgs län, föreningen Rädda Storsjön - gruvdrift ett hot och Storsjöns fiskevårdsområdesförening vad gäller gruvetablering vid Vindfall/Sörtärnan (Gävle, Sandviken)
 • Miljögruppen Pite Älvdal och Naturskyddsföreningen Norrbotten vad gäller gruvetablering i Laver (Älsvbyn)
 • Naturskyddsföreningen i Bohuslän vad gäller täktverksamhet (Sotenäs)
 • Naturskyddsföreningen Gnosjö vad gäller detaljplan och strandskydd (Gnosjö)
 • Göteborgs Ornitologiska förening vad gäller artskydd 
 • Naturskyddsföreningen Kungsbacka och föreningen Värna Onsala vad gäller vägdragning, artskydd och påverkan på vatten och Natura 2000-område (Kungsbacka)
 • Svenska Rovdjursföreningen i mål om skyddsjakt på den s k Junselevargen
 • Greenpeace vad gäller talerätt
 • Naturskyddsföreningen Uppsala län och Uppsala krets angående Ärna flygplats (Uppsala)
 • Naturskyddsföreningen riks angående utbyggnad av vattenkraft i Dalälven, Untraverket (Tierp)
 • Föreningen Norrvikens Trädgårdssällskap i bl a EU-kommissionen, anmälan mot Sverige angående ohörsamhet mot Natura 2000-bestämmelserna samt talerätt för miljöorganisationer. Även mål om artskyddsdispens, (Båstad)
 • Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening i EU-domstolen (C-263/08) – detta mål ledde till en direkt lagändring i miljöbalken där talerätten för miljöorganisationer utvidgades

 

Enskilda (ombud):

 • Enskilda sakägare angående gruvetablering vid Norra Kärr (Gränna), Havsmon (Karlsborg), Vindfall/Sörtärnan (Gävle. Sandviken), Dingelvik (Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud och Åmål), Virrestad, Järrestad, Gislövshammar, Tosterup och Flagabro (Österlen), Rönnbäck (Storuman)
 • Enskilda sakägare angående flygskjutmålet Hammaren (Karlsborg)
 • Enskilda sakägare angående täktverksamhet vid Klintehamn (Gotland), Ävja (Sotenäs), Kvarnnibble (Upplands-Bro), Malma (Finspång), Bunge (Gotland), Flivik (Oskarshamn)
 • Enskilda sakägare angående kraftvärmeverk (Stockholm) 
 • Enskilda sakägare angående industrihamn och täktverksamhet (Håbo)
 • Enskilda sakägare angående Ärna flygplats, inklusive anmälan till Europadomstolen för mänskliga rättigheter (Uppsala) 
 • Enskilda sakägare angående Veckholms skjutfält (Enköping)
 • Ombud för sakägare angående Norra länken/Bellevueparken, anmälan till Europadomstolen för mänskliga rättigheter (Stockholm)

 

Diverse ärenden rörande detaljplaner, bygglov, enskilda avlopp, förorenad mark och hälsoolägenheter

 

Myndigheter

Ansvarsutredningar vad gäller ansvar för förorenad mark för Länsstyrelsen i Uppsala

 

Övrigt

 • Samarbete med Milieu Ldt angående överensstämmelsekontroll och bedömning av Sveriges efterlevnad av EU:s miljölagstiftning med rapportering till EU-kommissionen
 • Kursdag i miljörätt Region Gotland och Strängnäs kommun
 • Föreläsningar och kurser i miljörätt Uppsala universitet (i Uppsala och Visby), Linköpings universitet, Stockholms universitet och Mälardalens högskola
 • Föreläsningar i miljörätt för WRS Uppsala AB tillsammans med Ekolagen Miljöjuridik AB
 • Kurser i miljörätt för Naturskyddsföreningen Karlskrona, Västra Götaland och Östergötland
 • Rapport ” Ett decennium med miljöbalken, Har ändringarna i miljöbalken förstärkt eller försvagat miljöskyddet?” för Naturskyddsföreningen
 • Kretshandledningar angående vindkraft och externa köpcentra för Naturskyddsföreningen

 

 

 

 

GBH Miljörätt

Harvvägen 20

744 31 Heby

 

Telefon: +46 763 226124

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Skype: Gunilla Björck

 

Följ gärna GBH Miljörätt på Facebook!

 

© GBH Miljörätt. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.