Aktuellt

 

 • Bergmästaren har avslagit förlängning av undersökningstillståndet för Havsmon nr 1 vid sjön Unden. Bolaget har inte utfört några undersökningar under den tid man haft tillståndet och har inte lyckats komma med tillräckliga skäl för detta. Bolaget har fram t o m 30/12 på sig att eventuellt överklaga till Förvaltningsrätten i Luleå. 
 • GBH Miljörätt har anlitats att företräda enskilda sakägare och föreningar i kommande miljödomstolsförhandling om Brickagruvan i Hudiksvalls kommun. Förhandling kommer att hållas någon gång februari/mars 2021
 •  
 • GBH Miljörätt företräder drygt 160 sakägare och Urberggruppen Flivik och Gåsfjärden i mål om fortsatt och utökad täkt- och krossverksamhet i Flivik, Oskarshamn. De två bolagens ansökningar inkommer troligen före årsskiftet. 
 • SMA Minerals ansökan om fortsatt och utökad täktverksamhet i Klintehamn

Målet ligger nu hos Mark- och miljööverdomstolen efter att både motparter och bolaget överklagat Mark- och miljödomstolens meddelade tillstånd. Jag har i oktober skickat in ett längre yttrande och vi väntar nu på besked från domstolen om när och var förhandling kommer att hållas i målet.

 • Stockholms Exergi har planer på ett nytt kraftvärmeverk i Hässelby i norra Stockholm. Ansökan inkom till Mark- och miljödomstolen i Nacka i januari 2020. Det föreslagna kraftvärmeverket i Lövsta riskerar medföra stora konsekvenser för både närboende, naturen och vattenmiljön i Sveriges största dricksvattentäkt Mälaren. GBH Miljörätt har anlitats att företräda enskilda sakägare i den kommande prövningen. 

Bolaget har förelagts att komplettera sin miljökonsekvensbeskrivning och gjorde så i oktober. Mark- och miljödomstolen avser dock att förelägga bolaget att inkomma med ytterligare komplettering. Ansökan förväntas kungöras innan årsskiftet.  

 

 • Bergsstaten begärde under våren att Tasman Metals AB ska ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för den planerade gruvverksamheten i Norra Kärrs påverkan på Natura 2000-områden i området innan bearbetningskoncession kan meddelas enligt minerallagen. Bolaget har inlett s k avgränsningssamråd med Länsstyrelsen i Östergötland inför framtagandet av miljökonsekvensbeskrivning i ärendet. GBH Miljörätt kommer att yttra sig i samrådet. 

I november 2020 har bolaget fortfarande inte inlett samråd med övriga parter. 

Bergmästaren meddelade i juni ytterligare en förlängning av undersökningstillståndet på 5 år. GBH Miljörätt har överklagat beslutet och ärendet ligger hos Förvaltningsrätten i Luleå.

 • Lovisagruvan drog 2 oktober tillbaka sin ansökan om bearbetningskoncession för Sörtärnan i Gävle. Bolaget har dock kvar koncessionen för Vindfall och flera undersökningstillstånd i närområdet.

 

 • GBH Miljörätt vann i juli målet angående Swerocks planer på en ny täktverksamhet i Kvarnnibble, Upplands-Bro. Mark- och miljööverdomstolen avslog bolagets ansökan med hänvisning främst till att bolaget inte visat att det finns behov för täktmaterialet och att efterbehandlingen inte var löst. Bolaget har överklagat till Högsta domstolen, som ännu inte beslutat om prövningstillstånd ska meddelas. 
 • GBH Miljörätt vann i augusti målet om fortsatt och utökad täktverksamhet i Ävja, Sotenäs. Mark- och miljööverdomstolen avvisade ansökan då man delade min bedömning att verksamheten utgör tillståndspliktig vattenverksamhet. Miljöprövningsdelegationen var därmed fel prövningsmyndighet. 

 

 • Under Earth Right konferensen i Sigtuna i maj 2019 hölls en tribunal för Naturens rättigheter, denna gång specifikt för sjön Vättern. Detta är en iscensatt rättegång som prövar internationella fall av miljöförstörelse och klimatpåverkan för att bedöma om dessa kan ses som brott mot naturens rättigheter, om Deklarationen om Moder Jords rättigheter skulle ha varit antagen av FN.Det har hållits sådana här tribunaler tidigare i Paris och Bonn. Tribunalen är alltså en typ av informell domstol som har som syfte att visa de gällande lagarnas ofullständighet och visa hur det skulle kunna vara om t ex Vättern tillerkändes legala rättigheter.  Jag deltog som "Prosecutor of the Earth and of the Lake Vättern". De "åtalade" var dels Försvarsmakten genom skjutningarna vid flygskjutmålet Hammaren och utökningen av Karlborgs flygplats, dels Leadingedge Material Corps som vill starta gruvan vid Norra Kärr, dels European Cobalt Ltd som vill starta gruva vid Havsmon, och dels myndigheter och domstolar som medgett att Vätterns rättigheter kränkts eller kan komma att kränkas. "Offret" var sjön Vättern. Domarna i tribunalen kom enhälligt fram till att Vätterns rättigheter kränkts. 

 

 

© GBH Miljörätt. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.