Aktuellt

  • SMA Minerals ansökan om fortsatt och utökad täktverksamhet i Klintehamn

Mark- och miljödomstolen i Nacka håller förhandling i målet 22-24 oktober på Rondo i Klintehamn GBH Miljörätt kommer att vara på plats och företräda enskilda och Urbergsgruppen Klintehamn

 

  • Stockholms Exergi har planer på ett nytt kraftvärmeverk i Hässelby i norra Stockholm. Ansökan förväntas inkomma till Mark- och miljödomstolen i Nacka någon gång under hösten. Det föreslagna kraftvärmeverket  i Lövsta riskerar medföra stora konsekvenser för både närboende, naturen och vattenmiljön i Sveriges största dricksvattentäkt Mälaren. GBH Miljörätt har nyligen anlitats att företräda enskilda sakägare i den kommande prövningen. 

 

  • Bergsstaten begärde under våren att Tasman Metals AB ska ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för den planerade gruvverksamheten i Norra Kärrs påverkan på Natura 2000-områden i området innan bearbetningskoncession kan meddelas enligt minerallagen. Bolaget har nu inlett s k avgränsningssamråd med Länsstyrelsen i Östergötland inför framtagandet av miljökonsekvensbeskrivning i ärendet. GBH Miljörätt kommer att yttra sig i samrådet. 

 

  • Kammarrätten i Sundsvall meddelade inte prövningstillstånd vad gäller det överklagade undersökningstillståndet för fyndigheten Havsmon i Karlborgs kommun. Återstår nu att överklaga detta till Högsta förvaltningsdomstolen. 

 

  • Under Earth Right konferensen i Sigtuna i maj 2019 hölls en tribunal för Naturens rättigheter, denna gång specifikt för sjön Vättern. Detta är en iscensatt rättegång som prövar internationella fall av miljöförstörelse och klimatpåverkan för att bedöma om dessa kan ses som brott mot naturens rättigheter, om Deklarationen om Moder Jords rättigheter skulle ha varit antagen av FN. Det har hållits sådana här tribunaler tidigare i Paris och Bonn. Tribunalen är alltså en typ av informell domstol som har som syfte att visa de gällande lagarnas ofullständighet och visa hur det skulle kunna vara om t ex Vättern tillerkändes legala rättigheter.  Jag deltog som "Prosecutor of the Earth and of the Lake Vättern". De "åtalade" var dels Försvarsmakten genom skjutningarna vid flygskjutmålet Hammaren och utökningen av Karlborgs flygplats, dels Leadingedge Material Corps som vill starta gruvan vid Norra Kärr, dels European Cobalt Ltd som vill starta gruva vid Havsmon, och dels myndigheter och domstolar som medgett att Vätterns rättigheter kränkts eller kan komma att kränkas. "Offret" var sjön Vättern. Domarna i tribunalen kom enhälligt fram till att Vätterns rättigheter kränkts. 

 

© GBH Miljörätt. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.